zondag 2 december 2012

De tijd van de grafi­sche rekenma­chine is voorbij

"Vandaar mijn advies aan het voortge­zet onder­wijs: Laat de leerlin­gen tijdens de wiskun­deles eerst zonder grafi­sche rekenma­chine en zonder context werken. Laat ze algebra­ïsch werken en leg weer accent op bewijs­voering. De context en de rekenma­chine zijn alleen maar verwar­rend zolang de leerlin­gen de basis reken­vaardig­heden nog niet goed hebben geauto­mati­seerd."
bron