zaterdag 8 december 2012

Toelichting bij het programma Wiskunde C HAVO

Bij de samenstelling van het programma zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend geweest.
  • De doelgroep van dit vak wordt gevormd door leerlingen die het profiel Cultuur en Maatschappij op havo volgen.
  • Wiskunde C havo bereidt voor op de HBO-studies in de sectoren gezondheidszorg, kunst, pedagogisch en sociaal-agogisch.
  • Het programma richt zich minder op het reproduceren van technieken en meer op algemene wiskundige en statistische vorming, in samenhang met de historische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij.
  • Het C-karakter van dit programma wordt mede geborgd door de keuze van de toepassingen (probleemsituaties of contexten), met name in de domeinen C (Verbanden) en D (Beschrijvende statistiek), die aansluiten bij de andere profielvakken.
  • Daarnaast heeft dit vak een algemeen vormende waarde doordat het leerlingen voorbereidt op de (informatie)maatschappij en hen leert in verschillende situaties wiskundige aspecten te herkennen, te interpreteren en te gebruiken.
  • In domein E (Vorm en ruimte) vinden meetkundige principes hun plaats in toepassingen in de maatschappij, architectuur en de beeldende kunst.
  • De competenties als genoemd in het referentiekader1 rekenen niveau 3F zijn ondergebracht in subdomein B1.
  • Het onderwerp statistiek (domein D) wordt op een meer realistische en probleemgeorienteerde manier benaderd dan in de huidige wiskundeprogramma's gebeurt. ICT wordt gebruikt om grote datasets te analyseren.
  • Gewaakt moet worden voor een overladenheid van het programma. Hiertoe wordt het subdomein B3 (Data en kansen) gedurende drie jaren buiten de verplichte examenonderwerpen gehouden.
Bij het examen is het gebruik van een wetenschappelijke (niet-grafische) rekenmachine voldoende.
bron